Déan teagmháil linn :  Guthán: 026-45058  |   Facs: 026-45755   |   R-Phost: oifig@colaisteghobnatan.ie

Eolas

STAIR AN CHOLÁISTE

1950

Bunaíodh Scoil Ghobnatan i 1950 mar fhoirgneamh aon tseomra chun freastail ar bhuachaillí na háite go háirithe. Go luath bhí fás ar an éileamh a bhí ar an scoil agus dob éigean an Halla áitiúil a fháil ar chíos chun freastail ar chailíní chomh maith.

1965

Cuireadh síneadh de sheomra breise leis an scoil sa bhliain 1965 agus d’fhág san go raibh seomra ar leith do Thíos (cistin) agus seomra fé leith don Adhmadóireacht agus Miotalóireacht.  Do thug an dá sheomra san freastail níos fearr d’abhair ghinearálta comh maith.

1974

Fuarthas na hábhair breise seo:- Tráchtáil, Clóscríobh, na hEolaíochtaí agus Ceol agus seomraí dá réir (réamh dhéanta) sna lár seachtóidí. Bhí an scoil imithe i neart faoin am seo agus chuir na forbairtí seo i dteannta le tionscail nua a tháinig chun cinn deireadh le himirce ó abhantrach an Choláiste ar fad.

1981

Leis an síor bhorradh seo a bhí ag tarlú sa Scoil cuireadh síneadh mór – cúig sheomra – leis an fhoirgneamh sa bhliain 1981.

1989

Do thárla cónascadh idir Gairmscoil Ghobnatan (mar a bhí san am) agus Coláiste Íosagáin a bhí ar tí dúnadh sa bhliain 1989, agus bunaíodh Coláiste Ghobnatan, Coláiste Phobail faoi phátrúnacht Choiste Ghairmoideachais Chontae Chorcaí agus Deoise CluainUaimh.

Fealsúnacht an Choláiste

Oideachas Gaelach Críostaí tré mheán na Gaeilge a cuirtear ar fáil dár ndaltaí go léir anseo i gColáiste Ghobnatan.  Deinimid cúram de gach dalta mar bhall den iomlán agus mar dhuine aonair chun féin mheas, féin mhuinín, freagracht agus foirfeacht a chothú ann, i dtimpeallacht chairdiúil, sábhailte, chothrom.

Tugann mana an Choláiste “Go Buaic do Chumais” an leide is fearr ar fhealsúnacht an Choláiste.  Táthar ag súil go ndéanfaidh gach dalta tréan iarracht ina chuid oibre spioradálta, acadúil agus praiticiúil chun buaic a chumais a bhaint amach.

Táimíd ana mhórálach as ár ndaltaí agus tá toradh a ndíograis (i mbun gach gnéithe dá saoil) le feiscint sna torthaí a gnóthaíonn siad ina gcuid scrúdaithe.  Cuireann sé seo ar a gcumas dul ar thóir gairme dá rogha féin bíodh sé in Institiúidí 3ú leibhéil nó ar scéimeanna traenáladh cosúil leis na cinn speisialta sin eagraithe ag Udarás na Gaeltachta ar mhaithe le hóige an cheantair.

Bord Bainistíochta an Choláiste

Tá Coláiste Ghobnatan fé chomh phátrúnacht ag Coiste Gairm Oideachais Chontae Chorcaí agus ag Deoise Chluain Uaimh. Tá ballraíocht an Bhoird Bainistíochta ceapaithe mar seo a leanas:

Strúchtúr Riaracháin

An Príomh Oide

An Leas Príomh Oide

Príomhoidí Cúnta

Oidí le Dualgaisí Speisialta

Oidí Ranga.

An Lá Scoile

Tinreamh, tráthúlacht, as láithreacht, fágaint agus filleadh ar an scoil.

Tosnaíonn ranganna ar maidin ag 9.10 r.n. agus ba chóir do dhaltaí a bheith i láthair ag 9.00 chun am a bheith acu ullmhú dá ranganna.

Bíonn trí rang roimh sos na maidine (9.10–9.50; 9.50–10.25; 10.25–11.00).  Bíonn sos 10 nóiméad ag 11.00 agus bíonn trí rang idir san agus am lóin ag 1.00 (11.10–11.50; 11.50–12.25; 12.25–1.00). Tá 40 nóiméad ar fáil don lón agus taréis lóin siad seo na socraithe:-

Dé Luan bíonn ceithre rang taréis lóin (1.40–2.15; 2.15–2.50; 2.50–3.25; 3.25–4.00).

Dé Máirt, Céadaoin, Déardaoin agus Aoine bíonn trí rang taréis lóin
(1.40–2.20; 2.20–2.55; 2.55–3.30).

Críochnaíonn an lá scoile ag a 4.00 ar an Luan agus críochnaíonn an lá scoile ag 3.30 gach lá eile (Máirt, Céadaoin, Déardaoin agus Aoine).

Níl sé ceadaithe d’aon dalta an scoil a fhágaint le linn an lae scoile gan nóta mínithe ó thuismitheoirí/caomhnóirí/gaolta eile. Ní mór d’aon dalta a fhágann an scoil le linn an lae an leabhar Fágaint Na Scoile Go Luath a bheith sínithe san oifig.  Ar fhilleadh ar ais roimh deireadh an lá scoile nó ar theacht ar scoil déanach, ní mór an leabhar Teacht Ar Scoil Déanach a bheith sínithe san oifig.  Ní mór do gach dalta bheith in am do gach rang i rith an lá scoile.  Breacfar sa dialann é má bhíonn dalta déanach go rialta.  Má leanann an cleachtadh seo ar aghaidh déanfar teagmháil leis an mbaile.

Maidir le as láithreacht cuirfear rialacha an BNLO i bhfeidhm:-

Ó tháinig an Acht Leasa Oideachais  i bhfeidhm tá dualgas ar scoileanna tinreamh gach dalta a áireamh. Fén Acht seo tá dualgas dlithiúil ar scoil tuaraisc a chur fé bhráid an Oifigeach Leasa Oideachais áitiúil sa chás go bhfuil:

Má bhíonn tréimhse fada nó eachtraí rialta as láithreacht, ba chóir do thuismitheoirí teagmháil leis an scoil chun an scéal a mhíniú.

Sábháilteacht

  1. Tá freagracht sábháilteachta ar gach duine sa scoil.  Ní mór do dhaltaí aire a thabhairt dá sábháilteacht féin agus do shábháilteacht daoine eile.
  2. Ba chóir do gach dalta fanacht ar scoil le linn an lá scoile.  Níl cead ag daltaí an scoil a fhágaint le linn an lá scoile ach amháin i dteannta a dtuismitheoirí nó a ngaolta agus le nóta mínithe ó thuismitheoirí/caomhnóirí.  Ní mór síniú amach, ag an oifig i ngach cás seachas socrú seasmhach.
  3. Ba chóir do gach dalta bheith aireach faoi chúrsaí sábháilteachta agus bealaí éalaithe tine agus, i gcás aslonnú, comhairle na múinteoirí a leanúint.
  4. Níl cead ag daltaí cur isteach ar fhearas sábháilteachta na scoile, ná fearas na scoile a úsáid gan chead agus maoirseacht.
  5. Ar bhonn sláinte, sábháilteachta agus timpeallachta araon, tá cosc ar ghuma coganta agus tá cosc ar bhruscar a fhágaint nó a scaipeadh timpeall.

Seirbhís Tacaíochta

Tá séiplíneach agus comhairleoir ar fáil san coláiste chun tacú le dhaltaí go mbíonn brú nó buairt fé leith orthu.

Má bhíonn fadhb agat nó comhairle uait ba chóir duit labhairt le duine acu seo:-  duine ded chlann, go háirithe do thuismitheoirí; dalta atá níos sine ná tú féin; múinteoir ábhar; Oide Ranga; an Séiplíneach, an Comhairleoir, an Leas Príomh Oide nó an Príomh Oide.

Roinn do bhuairt le duine éigin, bíonn anam chara uainn go léir

Gaolainn

Is Coláiste Lán Ghaeilge Ghaeltachta í Coláiste Ghobnatan.  Mar sin, is í an Ghaeilge gnáth theanga an Choláiste. Gnáth theanga teagaisc, gnáth theanga chaidrimh agus gnáth theanga chumarsáide.

Táthar ag súil go nglacann gach dalta leis seo, go dtacaíonn agus go naontaíonn siad go mbeidh Gaeilge á úsáid, fan lae, gach lá.

Tuigimid go bhfuil réimse leathan chumais ag daltaí agus gur mar a chéile é maidir len ár dteanga dhúchais ach, ag an am gcéanna beidh sé de dhualgas ar gach scoláire a dhícheall a dhéanamh Gaolainn a úsáid agus, le himeacht aimsire, feabhas a chur uirthi.

Tuismitheoirí

Tá Comhairle na dTuismitheoirí ana thábhachtach d’obair an Choláiste.  Cuireann an Comhairle tuairimí agus comhairle ar fáil do Bhainistíocht an Choláiste ar bonn rialta. Cuirtear fáilte roimh a dtuairimí bainteach le polasaithe an Choláiste agus is grúpa fuinniúil, tacúil iad, a oibríonn go dícheallach chun tograí éagsúla a mhaoiniú chun mhaitheasa dár ndaltaí.

Toisc gur ar scáth a chéile a mhairimid go léir, iarrtar ar thuismitheoirí:

Comhairle na nDaltaí

Tugann Comhairle na nDaltaí árdán dos na mic léinn deacaireachtaí speisialta a chur os comhair bainistíocht an Choláiste. Tugann se seans chomh maith tionchar a bheith acu ar pholasaithe agus ar ghníomhaíochtaí an Choláiste.  Bíonn toghchán gach Meán Fhómhair agus roghnaítear beirt ionadaí – cailín agus buachaill – as gach rang.

Caitheamh Aimsire / Corp Oideachais / Spórt

Moltar do gach aon dalta páirt a ghlacadh i gcúrsaí spóirt nó i gcaitheamh aimsire sláintiúil éigin amuigh fén aer.  Ar an bhonn san caithfidh gach dalta páirt a ghlacadh sna ranganna corp oideachais atá ar chlár na scoile dóibh.

Moltar do ghach dalta suím a chur i gcaitheamh aimsire pearsanta éigin mar cheol, aisteoireacht, léitheoireacht cluichí nó ceird éigin a sheasódh leo ar feadh a saol.l.

CLÁR AN CHOLÁISTE

Leantar clár agus rialacha an Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus is iad seo na hábhair atá ar chlár an Choláiste.

ÁBHAIR Céad Bhliain Teastas Sóis Idir-bhliain Ard Teist
Teagasc Críostaí
Corp Oideachas
Ríomhairí
Saoránaíocht
SPHE
Gaeilge
Béarla
Matamaitic
Fraincis
Eolaíocht
Stair
Rogh.
Rogh.
Tíreolas
Rogh.
Rogh.
Miotalóireacht/Innealtóireacht
Rogh.
Rogh.
Adhmadóireacht/Foirgneolaíocht
Rogh.
Rogh.
Graific/Liníocht Teicniúil
Rogh.
Rogh.
Eacnamaíocht Bhaile
Rogh.
Rogh.
Ealaín
Rogh**
Rogh**
Fiontraíocht
Staidéar Gnó/Gnó
Rogh.
Rogh.
Cuntasaíocht
Rogh.
Eacnamaíocht
Rogh.
Ceimic
Rogh.
Fisic
Rogh.
Bitheolaíocht
Rogh.
Eolaíocht Talamhaíochta
Rogh.
Gairmthreoir
Modúl CGAT
√*
Microsoft Office Professional
Taithí Oibre
Modúl
Ceol
Modúl
Céad Cabhair
Modúl
Sínis
Modúl

Rogh.= Rogha 3 ábhar as 8 don Teastas Sóisearach   * Dóibh siúd atá cáilithe chuige.

Rogha 3 ábhar as 13 don Ard Teist    ** Um thráthnóna taréis scoile.